Kære Venstre-medlemmer

Sommeren er ved at være slut og arbejdet i kommunalbestyrelsen og de forskellige udvalg er igen startet op. Opstarten efter sommerferien går ret hurtigt over i arbejdet med at få budgettet for 2024 på plads. Alle udvalg her gennem foråret arbejdet med hvordan deres økonomi er, samt hvilke udfordringer og ønsker de har. Ud over de ønsker der ligger i udvalgene kan de forskellige partier også have tanker og ønsker de vil have med i budgetforhandlingerne. For at alle står lige i forhandlingerne, kan de enkelte partier få deres ønsker beregnet af forvaltningen. Denne åbenhed er godt for de kommende budgetforhandlinger, da partierne har lige mulighed for at bidrage med ideer i budgetfasen.

Sager fra Kommunalbestyrelsesmødet 29/8-2023

Børnecenter i Nustrup

I venstre gør vi meget for at støtte op om vores landdistrikter, så der også sker en udvikling i de områder.
På denne måneds kommunalbestyrelsesmøde blev børnecenter Nustrup godkendt og der er nu samlet set afsat 14,475 mio. kr.

Børnecentret har været på vej igennem en længere periode, hvor de lokale har udviklet deres vision for hvordan deres fremtidige børnecenter skal se ud.
Tanken bag disse børnecentre er, at samle børnehaven, skolen og fremover også at kunne tilbyde en vuggestue i ét samlet hus.

Ved at lave disse børnecentre sikres børn trygge og kendte rammer, fra de starter i vuggestue og til de går ud af 6. klasse. Denne periode er de første 13 år af børnenes liv. Overgangen fra vuggestue til børnehave og videre til skole vil ikke skabe utryghed for det enkelte barn, da de kender stedet, og kender de voksne der er i deres liv.

Udover Nustrup, er der også børnecentre på vej i Fjelstrup og Over Jerstal. I Øsby har børnecentret fungeret gennem nogle år.

Kommuneplantillæg vedrørende byudvikling og landsbyafgrænsninger i landdistrikterne
Overskriften kan måske forekomme lidt kedelig, men sagen er faktisk af enorm betydning for mulighederne for udvikling af vores byer og landsbysamfund i de kommende 12 år. Hvor kan der bygges huse og på hvilke vilkår og hvordan har de steder, hvor vi lever og bor, i det hele taget mulighed for at udvikle sig.

I forbindelse med at Kommuneplan 2021-2033 var i høring sidste efterår, indkom der en del nye og supplerende ønsker fra lokalråd og borgerforeninger. Omfanget af nye ønsker betød, at ikke alle kunne nå, at blive kvalificeret og indarbejdet ifm. den endelige vedtagelse af Kommuneplanen 30/11-2021.

Nu er vi endelig kommet i mål med planlægningen af de sidste lokalsamfund, så alle lokalsamfund i Haderslev har fået en landsbyafgrænsning. De sidste landsbyafgrænsninger har taget noget tid at få gennemført, da der har været høringssvar fra borgere, som alle på hver sin måde har været vigtige at få belyst ordentligt.

Hele processen med landsbyafgrænsninger har vist, hvordan vi kan lave borgerinddragelser på en god måde. Land og byudviklingsudvalget har haft dialogmøder med ca. 35 lokalsamfund ud af de ca. 50 lokalsamfund vi har i Haderslev kommune. Her har borgerne fra de forskellige områder kunnet komme med deres ønsker til, hvordan de ser deres lokalområde udvikle sig. Denne dialog har været grundlaget for det materiale der er endt med at blive vedtaget.

Anlægsbevilling til forprojekt på Vestergade og Østergade i Vojens

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en udviklingsplan for Vojens. Planen tager fat i 3 områder i Vojens, dette er rådhuscentret, Banegårdspladsen og halområdet. Ud over disse 3 områder ser planen også på forbindelsen mellem de 3 områder, som er Vestergade og Østergade.

Der er blevet nedsat en styregruppe for dette arbejde. I denne gruppe er Bent Kloster formand, derudover er venstre repræsenteret med Preben Holmberg, og Socialdemokratiet er repræsenteret med Marie Skøtt. For at få den lokale forankring har Forum Vojens også 4 personer med i styregruppen.

I sagen fra denne måneds kommunalbestyrelse, handler det om, at der skal undersøges hvordan vi bedst kan forbedre Vestergade og Østergade, så den i fremtiden også kan håndtere det regnvand der i dag er problemer med. Planen skal vise hvordan man kan lave det, hvor dyrt det bliver, og i hvilke etaper man kan lave det.

Punktet blev godkendt, så der blev afsat 250.000 kr. Provas har også afsat 250.000 kr. så der samlet er 500.000 kr. til at få lavet den rigtige plan.
Det er vigtigt at forstå, at der med disse penge ikke kommer ændringer, men kun er planen. Vi vil efterfølgende skulle sætte penge af til det planen kommer frem med.

Forslag til kommuneplantillæg for damparken i Haderslev

Damparken i Haderslev er et område som mange borgere nyder at bruge tid i til at slappe af, motionere, familietid og meget andet. Igennem længere tid har kommunalbestyrelsen drøftet hvordan den skal udvikle sig, og nu er der kommet et forslag til denne udvikling.

Planen er netop sendt i høring, og hvis I har nogle kommentarer, skal I gå ind på kommunens hjemmeside under høringer, og komme med jeres input, så vi ender med en dampark, som borgene kan se sig selv i i fremtiden.

Forslag til kommuneplantillæg for Skallebækvej

Ikke alle ved hvor skallebækvej ligger i Haderslev, men hvis man siger det gamle sygehus, så er ingen i tvivl. Det gamle sygehus er solgt til nogle investorer, der har mange planer for hvordan de kan udvikle området, så der fremover kommer liv i bygningen igen.

I det forslag der er sendt i hørring er der udover selve bygningen også tænkt på nye huse i området, så der skabes en helt ny bydel i det område.

Hvad sker der i september?

September er en af de travleste måneder som medlem af kommunalbestyrelsen. Denne travlhed skyldes budgetlægningen for 2024, som klares i løbet af denne måned.
Hvis du som venstremedlem har nogle gode ideer til det kommende budget, skal du endelig bare tage fat i en af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der kan tage dine ideer med i til budgetlægningen.

Venlig hilsen

Bent Kloster

Formand for Land- og byudviklingsudvalget

Venstre.dk

Kontakt

Mobil: 40 31 17 86 

Email: bklo@haderslev.dk