Nyt fra byrådet

28. marts 2020

Kære venstremedlem

Du sidder her med det første nyhedsbrev fra min side som formand for Landdistriktsudvalget. Jeg vil fremover forsøge at udsende 2-3 årlige nyhedsbreve, hvor jeg vil sætte jer som venstremedlemmer ind i hvilket arbejde vi laver i Landdistriktsudvalget.

Hvad er et landdistrikt?

I Haderslev har vi delt vores byer og landområder op i forskellige områder. Haderslev, Gram og Vojens er centerbyer. Starup hører ind under Haderslev, mens alt hvad der ligger uden for disse byer hører til landdistrikterne. I landdistrikterne er der både lokalbyer, landsbyer og borgere der er bosat ude på landet.  

Udvalgets opgaver

Landdistriktsudvalget blev nedsat i forbindelse med kommunalvalget i 2017, hvor Venstre er repræsenteret af Allan Emiliussen og Thomas Fredsted og Bent Kloster.

Landdistriktsudvalget arbejder ud fra, at det skal være sjovere og lettere at bo og leve i landdistrikterne i Haderslev Kommune. Under dette ligger der blandt andet opgaver som at kunne få tilladelse til at bygge huse i lokalsamfundene og understøtte det gode arbejde foreningerne ude i landdistrikterne laver, der er med til at skabe aktiviteter for borgerne.

Derudover holder vi ofte dialogmøder ude Haderslev Kommunes mange lokalsamfund. Møderne er meget givtige for os som politikere, da det er der vi får at vide hvad der rører sig ude i vores lokalsamfund, og hvor de oplever udfordringer. Alt sammen noget vi bruger når vi laver politik.

Vi har gennem de første 2 år lavet en landdistriktspolitik for Haderslev Kommune, hvor der er sat fokus på 4 områder:

1.      Sammen om strategisk planlægning

2.      Boliger og bosætning

3.      Samskabelse, dialog og samarbejde på tværs

4.      Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne

Sammen om strategisk planlægning

Måden vi arbejder med dette, er at hjælpe med at lave fokusplaner i de lokalsamfund der ønsker dette. Fokusplaner går ud på, at borgerne i lokalsamfundet skal drøfte og blive enige om hvad der fungerer godt og hvordan de gerne vil have lokalsamfundet til at udvikle sig. Således så vores lokalsamfund kun udvikler sig i den retning som borgerne ønsker.

Boliger og bosætning

For at få flere til at bo i landdistrikterne, og for at holde på dem der bor der allerede, vil vi arbejde på, at gøre det nemmere at bygge nye boliger ude i vores lokalsamfund.

Vi vil også forsøge at samarbejde kommunens boligforeningerne omkring at skabe nutidige almene boliger ude i vores lokalsamfund,

Samskabelse, dialog og samarbejde på tværs

Dialogen med vores lokalsamfund tager vi ved at holde vores udvalgsmøder ude lokalt i hele kommunen, efter udvalgsmødet inviterer vi lokalsamfundet ind til en dialog om hvad der er vigtig for dem, i netop deres lokalområde. Samarbejdet mellem områderne forsøger vi at gøre større ved at 2-3 lokalsamfund inviteres ind sammen til en dialog.

Vi holder et årligt møde med alle forsamlingshuse, for at høre hvordan situationen er blandt kommunens 17 forsamlingshuse. Det samme gør vi med vores kultur- og landsbyhuse, som typisk blev etableret i nedlagte skoler.

Samarbejdet mellem lokalsamfundene skal vi i foråret 2020 se nærmere på, hvor vi skal drøfte hvilken form for teknisk platform, der kan hjælpe dem med at lære af hinanden.

Synliggørelse af det gode liv

Der findes så mange gode historier ude fra vores lokalsamfund. Vi vil arbejde på at synliggøre alle disse gode historier om det gode liv i landdistrikterne. Det vil vi blandt andet gøre ved at sende pressemeddelelser ud, men også hjælpe lokalsamfundene med hvordan de selv kan være med til at fortælle de gode historier.

 Landsbyfornyelse

I budgettet for 2020 er der afsat 3,750 mio. kr. til landsbyfornyelse. I de tidligere år er der brugt mellem 500.000 og 850.000 kr. og indtil nu, er hele budgettet brugt til at rive nedslidte huse ned. Ordningen er ændret, så vi nu også må bruge penge på at sætte huse i stand, men også bruge penge på at lave områdeforskønnelse. Områdeforskønnelse kunne fx være at ændre et område i et lokalsamfund, som vil betyde noget for det indtryk et lokalsamfund kan give, men det kan også være med til, ast gøre lokalsamfundet mere attraktivt.

Hvis I har projekter der kunne være interessante i den sammenhæng, er I meget velkomne til, i samarbejde med den lokale borgerforening, at sende en ide ind til forvaltningen, så vi kan få gennemført disse projekter.

Fortæl os hvad der sker

Som politiker har vi brug for input fra borgerne og især jer medlemmer af partiet. Hvis I har nogle gode ideer og tanker om hvordan vi gør vores arbejde endnu bedre, så tag endelig kontakt til os, så vi kan få en snak om mulighederne.

Venlig hilsen

Bent Kloster

Formand for Landdistriktsudvalget

Kommentar til valg af entreprenør til ny skole i Sydbyen.

Haderslev kommune har prækvalificeret 5 firmaer til at byde på den opgave, at opføre en ny skole.
Kommunen har brugt mange penge og ressourcer på, at tegne en skole som opfylder de krav som skolebestyrelsen, byggeudvalget og en lang række fagpersoner samt Udvalget for børne og familie har valgt til en ny og fremtidssikret skole , der skal afløse en skole der er 100 gammel.
Her har man valgt, at sige at den billigste får opgaven, fordi opgaven er velbeskrevet og alle firmaer der byder, kan løse opgaven.
Vi kan ikke vælge et firma som er dyrere, bare fordi det er lokalt.

Det ville jo også udelukke Haderslev firmaer, der ville byde på opgaver i andre kommuner.

Det er ikke usædvanligt, at selv om det er et udenbys firma der vinder, så er der store chancer for lokale firmaer at byde ind med fagentrepriser.
Dermed kommer skattepenge tilbage igen og skaber beskæftigelse i kommunen.

Så at Malene Neumann vælger at stemme imod, og vælge en dyrere løsning, lyder hult når hun er den eneste der har stemt imod budget 2019, fordi hun ikke mente vi havde sparet nok og valgt at bruge penge fra kassen, så mener hun at vi skulle bruge flere penge på byggeriet.

Så måden byggeriet er udbudt på har fulgt alle regler, og flertallet i Udvalget for børne famile, kan ikke træffe andre valg.
Dette valg forventer jeg at både Økonomiudvalget og Byrådet med stort flertal.

HP Geil
Borgmester